Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2020-09-07.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.392.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Decyzją z dnia 19 maja 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, działając na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wymierzył panu M.P. karę pieniężną w kwocie 20.000,00 zł za naruszenie w dniu 14 maja 2020 r. obowiązku kwarantanny. Pan M.P. złożył podanie datowane na dzień 29 czerwca 2020 r. zawierające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji oraz samo odwołanie. Podanie opatrzone jest urzędową pieczęcią organu odciśniętą na jego pierwszej stronie, ze wskazaniem daty wpływu 30 czerwca 2020 r. Postanowieniem z dnia 30 lipca 2020 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, iż odwołanie to zostało wniesione z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 129 §1 k.p.a. Osobnym postanowieniem, z dnia 22 lipca 2020 r. odmówił ponadto przywrócenia tego terminu.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich z rozstrzygnięciem organu II instancji nie można się zgodzić, gdyż narusza ono przepisy obowiązującego prawa. Stanowisko organu wynika nie tylko z błędnej wykładni przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń i obliczania terminów procesowych, ale także z nieznajomości, bądź zignorowania przepisów szczególnych, wprowadzonych przez ustawodawcę w związku z epidemią SARS-Cov-2 w Polsce, a obowiązujących w okresie orzekania organów administracji publicznej w obydwu instancjach.

Rzecznik wskazał, że doręczenie decyzji w świetle prawa nie nastąpiło we wskazywanej przez organ II instancji dacie 18 czerwca 2020 r. Decyzja nie weszła więc w tym dniu do obrotu prawnego. Nie może być więc mowy o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania przez pana M.P. ze względu na przeminięcie tej daty. Przeciwny wniosek organu w przedmiotowej kwestii pozostaje zatem rażąco sprzeczny z prawem obowiązującym w dacie orzekania, a tym samym nie może się ostać.

Rzecznik zauważył także, że nieskuteczne doręczenie zastępcze w ogóle nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. W takiej sytuacji za datę doręczenia uznać należy dzień, w którym adresat faktycznie otrzymał decyzję lub się z nią zapoznał.

 


Data odpowiedzi:
2021-03-31
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 31 marca 2021 r., sygn. akt VII SA/Wa 1779/20).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji. Sąd w pełni podzielił stanowisko RPO, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie mogło dojść do pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o jakim mowa w art. 44 § 4 k.p.a., czyli tzw. „fikcji doręczenia”. Doręczenie decyzji w tym trybie w świetle prawa nie nastąpiło więc we wskazywanej przez organ dacie 18 czerwca 2020 r., a decyzja nie weszła w tym dniu do obrotu prawnego. Sąd podkreślił, że tak jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich, skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 23 czerwca 2020 r., kiedy to pełnomocnik skarżącego zapoznał się po raz pierwszy z treścią tej decyzji. W związku z tym, należało przyjąć, iż skuteczne doręczenie decyzji nastąpiło w trybie art. 42 § 2 k.p.a., w lokalu organu administracji publicznej, a tym samym nie było konieczności ponownego wysyłania do skarżącego decyzji PPIS z dnia 19 maja 2020 r. i konieczności złożenia przez skarżącego odwołania od już prawidłowo doręczonej decyzji. Sąd podkreślił, że w związku z tym odwołaniu skarżącego z dnia 29 czerwca 2020 r. należy nadać bieg i uchylił zaskarżone postanowienie w całości.