Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie dokonania błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprawstwa obwinionego z dnia 2020-09-24.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.48.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie dokonania błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprawstwa obwinionego.

Wyrokiem Sądu Rejonowego obwiniony został uznany winnym popełnienia wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, polegającego na tym, że kierując rowerem, w wyniku niezachowania należytej ostrożności, zjechał na pas ruchu przeznaczony do jazdy w przeciwnym kierunku, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem, czym doprowadził do kolizji drogowej. W wyniku kontroli instancyjnej zainicjowanej apelacją wniesioną przez obrońcę obwinionego, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

W ocenie Rzecznika Praw obywatelskich Sąd Okręgowy błędnie ocenił, że wnioski płynące z opinii biegłych stanowią jedynie spekulacje i są sprzeczne z konsekwentnymi twierdzeniami obwinionego. Zdaniem Rzecznika wnioski te stanowią możliwą wersję przebiegu zdarzenia i zostały oparte m.in. na wyjaśnieniach złożonych przez obwinionego oraz zeznaniach świadka. Z treści opinii biegłego wynika, że biegły wskazał, iż zjazd rowerzysty na przeciwległy pas jezdni mógł być wynikiem niedostosowania prędkości kierującego rowerem do warunków drogowych, a w szczególności do stanu nawierzchni jezdni. Podkreślenia wymaga, że rolą biegłego nie jest przypisywanie odpowiedzialności karnej poszczególnym uczestnikom zdarzenia, a opracowanie opinii przedstawiającej możliwy przebieg wydarzeń w oparciu o założenia wynikające z innych środków dowodowych, będących do dyspozycji sądu orzekającego. W świetle powyższych uwag nieuprawnione i błędne, były ustalenia sądu, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie pozwalał jednoznacznie stwierdzić, iż to stan nawierzchni zainicjował utratę stabilności roweru obwinionego, a zachowanie obwinionego było nieprawidłowe.

 


Data odpowiedzi:
2021-03-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 10 marca 2021 r., sygn. akt III KK 316/20).
Sąd Najwyższy orzekł, że kasacja Rzecznika Praw Obywatelski jest zasadna. Oczywiście trafny jest podniesiony w kasacji zarzut obrazy art. 7 k.p.k. polegający na dokonaniu przez sąd odwoławczy dowolnej oceny materiału dowodowego w sprawie, a w szczególności dowodów w postaci opinii biegłego M. A., wyjaśnień obwinionego Z. S. oraz zeznań K. S. Zdaniem Sądu zachodzi konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w S. oraz umorzenia postępowania z powodu upływu okresu przedawnienia karalności wykroczenia (art. 5 § 1 pkt 4 k.p.s.w. w zw. z art. 45 § 1 k.w.).