Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania różnych grup ratowników medycznych w zakresie dodatków do wynagrodzenia z dnia 2020-09-28.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.39.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania różnych grup ratowników medycznych w zakresie dodatków do wynagrodzenia.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje pilna potrzeba doprecyzowania regulacji związanych z dodatkiem do wynagrodzeń dla ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych.

W aktualnie obowiązującym kształcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownicy medyczni świadczący usługi medyczne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych pozbawieni zostali dodatków do wynagrodzenia. Niepokojące są sygnały, jakie wpłynęły do Biura RPO wskazujące, że ratownikom medycznym zatrudnionym w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1.200 zł miesięcznie, którego osoby te zostały pozbawione. Należy podkreślić, że ta grupa ratowników wykonuje takie same czynności jak ratownicy medyczni zatrudnieni w szpitalach innych niż psychiatryczne. Zaistniała sytuacja stawia ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach psychiatrycznych w zdecydowanie gorszej sytuacji od ratowników medycznych np. świadczących usługi medyczne w innych szpitalach. Rzecznik zauważył ponadto, że praca ratowników medycznych w szpitalach psychiatrycznych jest szczególnie wyczerpująca, gdyż mają oni bezpośrednią styczność z pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi, nierzadko będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych.

W odniesieniu do wskazanych regulacji, obawy Rzecznika budzi fakt, że pozbawienie dodatku ratowników medycznych, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień może wpłynąć na jakość i dostępność pacjentów do przedmiotowych świadczeń. Bowiem współczynniki korygujące mają na celu w szczególności polepszenie jakości i zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie § 16 ust. 4a rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów poprzez dodanie do katalogu grup ratowników, w stosunku do których można zastosować współczynniki korygujące również ratowników medycznych udzielających świadczeń medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych.

 


Data odpowiedzi:
2020-10-28
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 28 października 2020 r. poinformował, że przywołane w piśmie Rzecznika rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej utraciło moc. Treść obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest wynikiem Porozumień zawartych w dniu 24 września 2018 r. oraz 9 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, zgodnie z którymi przyjęto ustalenia dotyczące podwyżek dla kilku wskazanych grup ratowników medycznych, które następnie zostały wdrożone ww. rozporządzeniu. Porozumienia te nie przewidują podwyżek dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, stąd brak tej grupy zawodowej w przepisach rozporządzenia.