Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 2020-09-30.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7224.184.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich pytanie prawne Sądu Rejonowego nie spełnia przesłanki funkcjonalnej. Podkreślenia wymaga, że pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego musi być oparte łącznie na trzech przesłankach: podmiotowej, przedmiotowej i funkcjonalnej, a brak którejkolwiek z przesłanek powoduje niemożność merytorycznego rozpoznania pytania przez Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu niniejszego pytania prawnego, a w szczególności w uzasadnieniu przesłanki funkcjonalnej Sąd pytający w ogóle nie odnosi się do wykładni zawartej w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2020 r., w sprawie C-779/18. Wyrok TSUE przesądza kierunek wykładni art. 36a ust. 1 u.k.k., który powinien zostać przyjęty przez sądy powszechne. Przypomnienia wymaga, że prawo Unii Europejskiej korzysta z pierwszeństwa przed prawem krajowym państw członkowskich. W konsekwencji, zdaniem Rzecznika, postępowanie powinno zostać umorzone na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-26
Opis odpowiedzi:
Umorzenie postępowania (postanowienie z 26 października 2021 r., sygn. akt P 11/20).
Wobec niespełnienia przesłanki przedmiotowej i funkcjonalnej, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wydanie wyroku w niniejszej sprawie jest niedopuszczalne, co powoduje umorzenie postępowania na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.