Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę z dnia 2020-10-14.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.37.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.

Nieruchomość stanowi własność dwóch małżeństw – J. i D.D oraz W. i J.D. Oba małżeństwa posiadają w niej po 1/2 udziału wchodzących w skład współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej każdej z par małżonków. Zgodnie z treścią umowy pożyczki pożyczkobiorcami stali się: D.D., J.D. oraz M.B. W związku z zawartą umową pożyczki Bank otrzymał uprawnienie do zabezpieczenia przedmiotowej pożyczki hipoteką na prawie własności ww. nieruchomości, w zakresie do udziału w wysokości 1/2 pozostającego we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J i D.D. Pozwem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Bank domagał się zasądzenia na swoją rzecz, solidarnie od W. i J.D., kwoty 6.695,19 USD wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz 262,67 USD z tytułu odsetek naliczonych za okres od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w dniu 29 października 2015 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zgodnie z żądaniem Powoda przedstawionym w pozwie.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z brakiem legitymacji procesowej po stronie Pozwanych, ponieważ twierdzenia pozwu nie dotyczą ich sfery prawnej. Pozwani W i J.D. nie byli dłużnikami Powoda z tytułu pożyczki hipotecznej. Zatem nie ma podstaw do zasądzenia od nich świadczenia. Pozwani nie byli równocześnie dłużnikami rzeczowymi w tej sprawie, ponieważ zabezpieczenie hipoteczne wynikające z umowy nie dotyczy ich udziału we własności nieruchomości, co znajdowało stosowne potwierdzenie w załączonym do pozwu odpisie Księgi wieczystej nieruchomości. W ocenie Rzecznika zarzucany błąd Sądu oznacza ingerencję w prawo własności i sferę interesów majątkowych W. i J.D. bez ustawowej podstawy i wbrew podstawowym zasadom dotyczącym ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych.