Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych z dnia 2020-10-22.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.5600.4159.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Decyzją z 28 stycznia 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych, dokonał wpisu R.K.K. do Rejestru kościołów i innych związku wyznaniowych. Na etapie trwania procedury rejestrowej Prokurator Generalny nie korzystał ze swoich uprawnień przewidzianych i nie brał udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Pismem z 14 lipca 2020 r. Prokurator Generalny wniósł do Ministra sprzeciw w przedmiocie stwierdzenia nieważności ww. decyzji. Po rozpoznaniu sprzeciwu MSWiA wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził nieważność wydanej wcześniej decyzji uznając, że organ miał dokonać błędnej oceny co do zgodności informacji o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych R.K.K. z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób. Powołując się na treść wypowiedzi medialnych przedstawicieli R.K.K., które zostały opublikowane już po wpisaniu R.K.K. do rejestru, organ podniósł, że dopiero po wydaniu decyzji z 28 stycznia 2020 r. powziął informację, zawartą we wniosku rejestracyjnym, iż wspólnota dopuszcza zwieranie małżeństw przez pary jednopłciowe.

W ocenie Rzecznika niniejsza sprawa, z uwagi na precedensową interwencję Prokuratora Generalnego podjętą już po zakończeniu procedury rejestracyjnej, opartą głównie na informacjach medialnych dotyczących działalności R.K.K. i niezwiązaną z żadnym potwierdzonym przypadkiem naruszenia porządku publicznego, ma istotne znaczenie z punktu widzenia wolności sumienia i wyznania zagwarantowanej w Konstytucji. Zdaniem Rzecznika decyzja MSWiA narusza autonomię związku wyznaniowego. Państwo nie powinno ingerować w treść prawa wewnętrznego oraz działalność wspólnot religijnych. Prawo wewnętrzne kościołów i związków wyznaniowych nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu Konstytucji RP. Rzecznik w pełni podziela zatem pogląd, że z uwagi na fakt, iż małżeństwo zawierane przed duchownym R.K.K. nie wywiera jakichkolwiek skutków na gruncie prawa cywilnego, instytucja ta nie powinna podlegać ocenie co do jej zgodności z przepisami Konstytucji.

 


Data odpowiedzi:
2020-12-04
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 4 grudnia 2020 r., sygn. akt DWRMNiE-WROOA-65350-3/2016).
Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oczywistość naruszenia prawa w niniejszym postępowaniu polega na tym, że wniosek o wpis do Rejestru zawiera postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób - w postaci zapisu świadczącego o tym, że Kościół udziela ślubów i jednocześnie sankcjonuje małżeństwa jednopłciowe, co jest niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym, zarówno z art. 18 Konstytucji jak również art. 1 KRO. Zatem decyzja o wpisie Kościoła do Rejestru, zawiera zapisy niedające się pogodzić z wymaganiami praworządności, wywołując skutki społeczne, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie takiej decyzji jako aktu wydanego przez organy praworządnego państwa.