Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji dotyczącej pacjentów z objawami COVID-19, skierowanych na test z dnia 2020-10-27.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.186.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji dotyczącej pacjentów z objawami COVID-19, skierowanych na test.

Na kanwie sprawy indywidualnej prowadzonej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem, dotyczący obowiązku izolacji dla osób skąpo objawowych kierowanych przez lekarzy rodzinnych na badania testowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zakłada, że lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby, kieruje osobę do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten szpital o tym fakcie, chyba że po dokonaniu oceny stanu klinicznego tej osoby kieruje ją do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, do miejsca izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Wskazany problem dotyczy osób, które nie mają żadnych objawów infekcji, ale z powodu potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego jakie mogą stwarzać, do czasu otrzymania wynik testu, powinny pozostać w izolacji. Sytuacja ta dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza po kontakcie z chorym na COVID-19 podejrzewając u siebie zakażenie i są kierowani na test. Lekarze POZ mają problem, z tym jaki kod choroby wpisać w rozpoznaniu, stanowiącym podstawę wystawienia zwolnienia od pracy. Z uwagi na dużą liczbę takich przypadków w czasie stanu epidemii obawiają się zaś kontroli, która mogłaby zakwestionować zasadność wystawiania zwolnień lekarskich pacjentom, którzy nie zgłaszają żadnych objawów. Sytuacja ta jest niekorzystna również dla osób zatrudnionych, które nie otrzymały zwolnienia lekarskiego ani nie zostały skierowane na izolację, ponieważ w opisanym przypadku nie mogą pracodawcy formalnie uzasadnić przyczyny swojej absencji w pracy.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego przedstawionego zagadnienia.

 


Data odpowiedzi:
2020-11-19
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 19 listopada 2020 r., odnośnie sytuacji pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po kontakcie z chorym na COVID-19 podejrzewając u siebie zakażenie i są kierowani przez tego lekarza na test, wskazał na przepis z § 3a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W świetle tej regulacji osoba taka jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Sekretarz Stanu wyjaśnił też, że podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w odpowiednim systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Co do problemu związanego z wpisywaniem przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej kodów choroby, w przypadku izolacji kody chorobowe powinny być wpisywane zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych-ICD-10, w której są uwzględnione również takie kody jak, np.: Z03: Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne czy Z04: Badanie i obserwacja z innych przyczyn.