Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości z dnia 2020-11-02.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.60.2020
Data sprawy:
2020-11-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
inne względy obiektywne – rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.

Sąd Rejonowy wyrokiem nakazowym uznał obwinionego za winnego tego, że kierując pojazdem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że wbrew obowiązkowi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu kierującemu czym doprowadził do zderzenia pomiędzy pojazdami. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wskazane w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia warunki do wydania wyroku nakazowego nie zostały spełnione w niniejszej sprawie. Wydanie takiego wyroku jest możliwe tylko pod warunkiem, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Oceny takiej dokonuje się z uwzględnieniem wyjaśnień obwinionego, jak i innych przeprowadzonych dowodów. Wymóg ten jest spełniony m.in wówczas, gdy sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a przyznanie się nie nasuwa zastrzeżeń lub gdy istnieją oczywiste dowody dopuszczenia się czynu. Tymczasem, na podstawie zgromadzonego w niniejszym postępowaniu materiału dowodowego brak było podstaw do wysnucia jednoznacznego wniosku o braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia przez obwinionego oraz zarzucanego mu czynu. Po pierwsze obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Ponadto, uczestnicy zdarzenia przedstawili odmienny pogląd, co do tego, który pojazd doprowadził do zderzenia. W tym stanie sprawy, wskazać należy, że materiał dowodowy zebrany w toku postępowania nie wskazuje jednoznacznie na okoliczności popełnienia zarzucanego obwinionemu czynu i możliwości przypisania mu wykroczenia. W związku z tym sprawa powinna zostać skierowana na rozprawę, by umożliwić przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.

 


Data odpowiedzi:
2021-01-25
Opis odpowiedzi:
Kasacja pozostawiona bez rozpoznania (postanowienie z 25 stycznia 2021 r., sygn. akt V KK 464/20).
Sąd Najwyższy zauważył, że pod adres zamieszkania obwinionego nigdy nie wysłano wyroku nakazowego. Tym samym wyrok ten nie mógł się uprawomocnić. W tych warunkach kasacja od wyroku nakazowego była z mocy ustawy niedopuszczalna. W zaistniałej sytuacji powinnością Sądu Rejonowego będzie poprawne doręczenie obwinionemu wyroku nakazowego, co otworzy mu drogę do wniesienia sprzeciwu. Gdyby z tego uprawnienia nie skorzystał, wyrok uprawomocni się, dając tym samym Prokuratorowi Generalnemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich prawo wniesienia kasacji.