Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 2020-11-04.

Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-11-04
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich nowe, proponowane w projekcie rozwiązanie polegające na podniesieniu maksymalnej wysokości zwrotu utraconego zarobku lub dochodu świadka do poziomu 10% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa wydaje się niezbędnym, wypełniającym standardy demokratycznego państwa prawnego podejmującego działania w duchu lojalności wobec obywateli.

W wartościach nominalnych wzrost górnego limitu zwrotu utraconego zarobku lub dochodu świadka będzie oznaczał jego podniesienie z kwoty 82,31 zł do 178,94 zł, zatem w przypadku osób osiągających minimalne wynagrodzenie całkowicie wyeliminowana zostanie możliwość powstania w ich majątku uszczerbku finansowego.

Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. wyniosło 5337,65 zł, Rzecznik zauważył, że proponowana limitacja górnej kwoty zwrotu nie zapewni zawsze pełnej rekompensaty utraconego zarobku lub dochodu świadka uzyskującego takie wynagrodzenie. Jednak proponowana zmiana legislacyjna, bez nadmiernego obciążenia budżetu państwa i tak w pewnym stopniu zniweluje dysproporcję w aktualnie występującej relacji dziennego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i maksymalnej kwoty zwrotu utraconego zarobku lub dochodu z poziomu 31,12% do 69,84%, co należy uznać za zmianę istotną i korzystną.

Projektodawca w uzasadnieniu do projektu zauważa, że projektowana zmiana legislacyjna miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zapewniając minimalną vacatio legis zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, co - w ocenie Rzecznika - również zasługuje na aprobatę.

Konkludując, cel proponowanych zmian jest w pełni uzasadniony. Projekt zmierza do urealnienia maksymalnej kwoty zwrotu utraconego zarobku lub dochodu przysługującego świadkowi, jednocześnie realizując postulat RPO wysuwany w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: