Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Aktywów Państwowych o odmowie udostępnienia informacji publicznej z dnia 2020-11-12.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.32.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Aktywów Państwowych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Skarżący złożył do Ministra Aktywów Państwowych wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie całkowitego kosztu druku i konfekcjonowania pakietów wyborczych przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego oraz umów zawartych w związku ze wskazanymi czynnościami. Organ poinformował Skarżącego, że działania w zakresie druku poszczególnych elementów pakietu wyborczego, na potrzeby wyborów prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, realizowane były przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., która nie została udostępniona Ministerstwu Aktywów Państwowych. W związku z brakiem wskazanych dokumentów organ uznał za niemożliwe udostępnienie informacji w tym zakresie. Jednocześnie, działając w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej organ odmówił udostępnienia informacji publicznej w części dotyczącej całkowitego kosztu konfekcjonowania pakietów wyborczych przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że działania podejmowane przez Pocztę Polską S.A., zmierzające do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, w tym konfekcjonowanie pakietów wyborczych, zostały zrealizowane wyłącznie w oparciu o wskazaną decyzję Prezesa Rady Ministrów i zostały sfinansowane ze środków publicznych pochodzących z części budżetowej, której dysponentem był minister właściwy do spraw aktywów państwowych. W ocenie Rzecznika nie budzi zatem wątpliwości, że informacja o kosztach poniesionych ze środków publicznych w związku z przygotowaniami do organizacji wyborów korespondencyjnych stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 61 Konstytucji i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zdaniem Rzecznika firmy zawierające umowy z podmiotami publicznymi muszą się liczyć z koniecznością udostępniania informacji dotyczących wykonania tych umów z uwagi na konieczność zachowania zasady transparentności gospodarowania środkami publicznymi. Organ ponadto nie wykazał w sposób przekonujący, że wnioskowana informacja przedstawiała realną wartość gospodarczą dla spółki, która mogłaby uzasadniać uznanie jej za objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie budzi wątpliwości, że wnioskowana informacja nie zawierała danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa. Informacja o całkowitym koszcie druku i konfekcjonowania pakietów wyborczych przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego nie dotyczy kwestii wynalazczych, związanych z działalnością marketingową.

 


Data odpowiedzi:
2020-11-12
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 10 czerwca 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1549/20).
Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżona decyzja nie wyjaśnia z jakich konkretnie powodów wnioskowana informacja przedstawia dla Poczty Polskiej S.A. realną wartość gospodarczą, której zasadność ochrony przeważa nad prawem dostępu do informacji publicznej. Przekonującego stanowiska organu w tym względzie nie stanowi ogólna argumentacja, że udostępnienie tej informacji „w oczywisty sposób może wpłynąć na obecne, jak i przyszłe kontrakty Spółki z kontrahentami czy podwykonawcami” lub „na ocenę przez konkurencję zdolności negocjacyjnych Spółki”, czy też, że „może być podstawą wysuwania roszczeń przez pracowników”. Nie wykazując, że przesłanka materialna tajemnicy przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.) została w niniejszej sprawie spełniona, organ dopuścił się naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 u.d.i.p. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naruszenie ww. przepisów stanowiło podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji.