Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 2020-11-10.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.295.2018
Data sprawy:
2020-11-10
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty.

Wspólnota Mieszkaniowa wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, by pozwani zapłacili solidarnie powódce kwotę 18.885,10 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu nie wskazano podstawy prawnej roszczenia, a jedynie oświadczono, że pozwani w latach pełnili funkcje członków zarządu powodowej Wspólnoty i w związku z tą funkcją wypłacili z konta Wspólnoty łączną kwotę 18.885,10 zł, z której to kwoty się nie rozliczyli. Na dowód tego załączono do pozwu kopie 17 wyciągów z rachunków bankowych powódki.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że przedmiotowa sprawa została zakwalifikowana do postępowania upominawczego, mimo że dotyczy skomplikowanych rozliczeń finansowych obejmujących okres kilku lat i z całą pewnością zarówno przewodniczący, jak i sąd nie dysponowali wiedzą specjalną wymaganą do choćby wstępnego zweryfikowania przytoczonych w treści pozwu okoliczności. Trzeba też zauważyć, że w uzasadnieniu pozwu brak jest wskazania podstawy prawnej roszczenia, choć pozew sporządził profesjonalny pełnomocnik, a jedynie 17 kserokopii wyciągów bankowych, które same w sobie bez całości dokumentacji finansowej za okres objęty pozwem, nie stanowiły żadnego dowodu na to, że pozwani rzeczywiście nie rozliczyli się z powódką. W świetle tych faktów nie budzi wątpliwości, że zarówno przewodniczący, jak i sąd rozpoznający sprawę nie mieli żadnych podstaw do kierowania sprawy do postępowania upominawczego, ponieważ przytoczone w pozwie okoliczności budziły wątpliwości.