Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego dofinansowaniu całodobowych placówek opiekuńczych w zakresie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 z dnia 2020-11-18.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.999.2020
Data sprawy:
2020-11-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego dofinansowaniu całodobowych placówek opiekuńczych w zakresie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz jej aktami wykonawczymi świadczenia zdrowotne o charakterze opiekuńczym są udzielane przez placówki takie jak: zakłady opiekuńczo - lecznicze (ZOL), zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze (ZPO) czy hospicja. Świadczenia te są udzielane chorym wymagającym ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Natomiast świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Potrzebujący całodobowej opieki również przebywają w domach pomocy opieki społecznej (DPS-ach).

Większość pacjentów przebywających w tych miejscach to przewlekle chorzy seniorzy w wieku 70 plus. Osoby te z uwagi na wiek, liczne choroby towarzyszące oraz długotrwałe przyjmowanie leków posiadają osłabioną odporność. Jest to grupa najwyższego ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz szczególnie narażona na ciężki przebieg i skutki tego wirusa. Wobec czego, bezspornym jest, że w sytuacji pojawienia się zakażenia w ww. placówkach w celu zmniejszenie ryzyka transmisji koronawirusa należy wykonać test PCR ich pensjonariuszom. Powyższe umożliwi, w przypadku pojawienia się ogniska epidemicznego, oddzielenie osób zakażonych od zdrowych w oparciu o wiarygodny test. Niewątpliwie powinno to stanowić podstawowe działanie, mając na względzie opiekę i zdrowie przebywających w podmiotach chorych, a także personelu medycznego.

Natomiast brak wystarczającej refundacji testów w kierunku COVID-19 jest jednym z problemów z jakimi borykają się wskazane placówki. Podmioty te otrzymują jedynie środki w formie kontraktów z NFZ w oparciu o ustaloną stawkę za osobodzień. Testy na PCR nie są dodatkowo refundowane świadczeniobiorcom. W związku z powyższym, wykonanie testów jest kosztem przekraczającym możliwości tych podmiotów (powyżej 300 zł za test PCR).

Przedstawiona w niniejszym wystąpieniu argumentacja wskazuje na potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań - każdorazowego refundowanie kosztów wykonania testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 poza kontraktem. Brak dodatkowych środków na testy PCR uniemożliwia bowiem realizację dokumentu "Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19".

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-11-18
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 24 listopada 2020 r. poinformował, że stosownie do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 listopada 2020 r., katalog lekarzy lub felczerów uprawnionych do zlecania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 został rozszerzony m.in. o lekarzy lub felczerów, którzy: udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydaje się, że omawiana nowelizacja przyczyni się do rozwiązania ewentualnych trudności związanych z diagnostyką zakażenia SARS-CoV-2 w ww. podmiotach.