Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresów wliczanych do okresu służby policjanta, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej z dnia 2020-12-01.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.19.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresów wliczanych do okresu służby policjanta, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się funkcjonariusz Policji. Ukończył on studia magisterskie na Uniwersytecie, poprzedzone nauką w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Nauka w NKJO trwała trzy lata, po których funkcjonariusz uzyskał tytuł zawodowy licencjata oraz odbył uzupełniające studia magisterskie. W Biurze Kadr Komendy Głównej Policji zainteresowany uzyskał informacje, iż trzyletni okres nauki w NKJO nie może być zaliczony do okresu służby, od którego zależy nabycie przez policjanta prawa do nagrody jubileuszowej, gdyż nie można go uznać za okres studiów wyższych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom. Taka interpretacja przepisów wynika z faktu, iż NKJO były uregulowane w ustawie o systemie oświaty, czyli nie były uczelniami w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, która utraciła moc z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zainteresowany zwrócił się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany treści tego rozporządzenia tak, by ujmowała wszystkie placówki edukacyjne, w których nauka pozwala na uzyskanie dyplomu szkoły wyższej.

W ocenie Departamentu Prawnego MSWiA przepis umożliwiający zaliczenie okresów studiów wyższych do okresu służby może być traktowany jako wyraz promowania w szeregach policji wykształconych funkcjonariuszy. Przy tym studia odbyte w nauczycielskim kolegium językowym, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, odpowiadają zarówno potocznemu rozumieniu studiów wyższych, jak i elementom tego pojęcia wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Niestety do chwili obecnej zmiana w tym zakresie nie została wprowadzona.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie możliwości zmiany ww. rozporządzenia.

 


Data odpowiedzi:
2021-03-26
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 26 marca 2021 r. wyjaśnił, że omawiany przepis ma na celu promowanie w szeregach Policji wykształconych funkcjonariuszy. Ma również stanowić gratyfikację dla policjantów, którzy przed przyjęciem do służby studiowali w szkole wyższej, uzyskując dyplom jej ukończenia. Dokonywanie zmian w treści ww. przepisu, zarówno poprzez zastąpienie wyrażenia „okres studiów w szkole wyższej” pojęciem „okres nauki w placówce edukacyjnej”, jak i enumeratywne wyliczenie placówek edukacyjnych, w których okres odbytej nauki wliczałby się do czasu służby, nie tylko wypaczałoby sens istnienia tego przepisu, ale również mogłoby okazać się znacznie utrudnione, z uwagi na szereg reform systemu oświaty dokonywanych na przestrzeni ostatnich lat. W związku z powyższym, nie znajduje dostatecznego uzasadnienia wprowadzenie zmian w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w szczególności polegających na rozszerzeniu kręgu podmiotów wymienionych w przepisie o „inne placówki edukacyjne”.