Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności obwinionego z dnia 2020-12-09.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.331.2018
Data sprawy:
2020-12-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności obwinionego.

Z elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji wynikało, że poczta podjęła dwukrotne próby doręczenia zawiadomienia o rozprawie apelacyjnej. Obwiniony złożył reklamację do Poczty Polskiej podnosząc, że nie jest możliwym, aby przesyłka z sądu w dniach wskazanych przez Pocztę nie została odebrana, albowiem podany przez niego adres jest zarazem adresem korespondencyjnym jego przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony pracownik uprawniony do odbioru wszelkiej korespondencji kierowanej do niego, jako osoby fizycznej oraz przedsiębiorcy. W dniach rzekomych prób doręczenia wezwania odebrane zostały inne przesyłki. Poczta Polska uznała te zarzuty za bezsporne, informując jednocześnie, że nie można uzyskać stosowanych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, ponieważ z listonoszem rozwiązano umowę o pracę. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle pisma Poczty Polskiej i zajętego w odpowiedzi na reklamację obwinionego stanowiska, brak jest podstaw do kwestionowania tego, że w dniach wskazanych na elektronicznym potwierdzeniu odbioru, Poczta Polska w ogóle nie podjęła próby doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy odwoławczej. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie w ogóle nie powinno było dojść do otwarcia przewodu sądowego przed Sądem II instancji.

 


Data odpowiedzi:
2021-02-12
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 12 lutego 2021 r., sygn. akt I KK 201/20).
Sąd Najwyższy stwierdził, że zaskarżony wyrok - choć z przyczyn, które nie obciążają Sądu odwoławczego - został wydany z rażącym naruszeniem prawa mogącym mieć istotny wpływ na jego treść. Wobec tego, że wykroczenie przypisane obwinionemu miało zostać popełnione w dniu 3 września 2016 r., stwierdzenie podniesionego w kasacji uchybienia musiało skutkować uchyleniem wyroków sądów obu instancji i umorzeniem postępowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 45 § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Oznacza to, że karalność wykroczenia będącego przedmiotem postępowania ustała z dniem 3 września 2019 r. i stanowi obecnie negatywną przesłankę procesową określoną w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w.