Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2020-12-08.

Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.512.178.2020
Data sprawy:
2020-12-08
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że przedstawiony projekt dodaje w Kodeksie postępowania cywilnego regulację w przedmiocie egzekucji przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo (art. 8291 -8295 ). W obecnym stanie prawnym kwestia ta unormowana jest w wydanym na podstawie art. 830 k.p.c. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (dalej jako: rozporządzenie z 2017 r.). Proponowane przez projektodawców przeniesienie przedmiotowej regulacji z aktu wykonawczego, czemu nie towarzyszą zmiany zakresu przedmiotów podlegających wyłączeniu, ani - co do zasady - szczegółowych uregulowań dotyczących tej egzekucji, zawartych w rozporządzeniu z 2017 r., nie budzi wątpliwości prawnych.

W opinii Rzecznika przedstawiony projekt zmierza do uporządkowania systemu prawnego, stanowiąc słuszne rozwiązanie - zarówno w świetle art. 92 ust. 1 Konstytucji i wskazanych w uzasadnieniu projektu wątpliwości co do sposobu sformułowania upoważnienia ustawowego w art. 830 k.p.c., jak i konieczności zapewnienia gwarancji realizacji konstytucyjnych praw podstawowych jednostki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: