Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji gdy wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości z dnia 2020-12-14.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2018
Data sprawy:
2020-12-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji gdy wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.

Wyrokiem nakazowym Sąd Rejonowy uznał obwinioną za winną tego, że spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym uderzyła pchanym przez siebie wózkiem w lewy tylny narożnik samochodu ciężarowego. Powyższy wyrok nie może się ostać, ponieważ Sąd Rejonowy orzekając w sprawie o rażąco naruszył art. 93 § 2 k.p.w. Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Brak wątpliwości oznacza, że nie ma ich zarówno odnośnie do sprawstwa danego czynu, jak i winy obwinionego, z uwzględnieniem zarówno jego wyjaśnień, jak i innych dowodów przeprowadzonych w toku czynności wyjaśniających. Sytuacja taka w niniejszej sprawie nie zachodziła. Przede wszystkim podkreślić należy, że obwiniona nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej wykroczenia. Zdaniem obwinionej przechodziła ona na przejściu dla pieszych w chwili, gdy sygnalizator wyświetlał zielone światło. Również analiza pozostałego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie pozwalała na stwierdzenie, że okoliczności czynu i wina obwinionej nie budzą wątpliwości. Wątpliwości Sądu Rejonowego powinny budzić również sprzeczności zawarte w protokołach zeznań świadków przesłuchanych przez organ występujący z wnioskiem o ukaranie. Powyższe, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nie pozwala przyjąć, że okoliczności sprawy nie budziły wątpliwości.

 


Data odpowiedzi:
2021-02-09
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 9 lutego 2021 r., sygn. akt III KK 403/20).
Sąd Najwyższy stwierdził, że rozpoznanie przez Sąd sprawy o wykroczenie w postępowaniu nakazowym, mimo że okoliczności zdarzenia budziły uzasadnione wątpliwości, stanowi istotne naruszenie prawa procesowego i pociąga za sobą konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku. Ponieważ od momentu zdarzenia - które miało miejsce 3 czerwca 2017 r. - upłynęły do chwili obecnej ponad 3 lata, a, zgodnie z treścią art. 45 § 1 k.w., karalność wykroczenia ustaje z upływem roku od czasu jego popełnienia tudzież dwóch lat, jeśli w tym czasie wszczęto postępowanie (co miało miejsce w niniejszej sprawie), nastąpiło przedawnienie karalności. Wprawdzie, zgodnie z treścią art. 45 § 2 k.w., uchylenie prawomocnego wyroku powinno pociągnąć za sobą ponowne uruchomienie biegu terminu przedawnienia, niemniej nie dotyczy to wyroku kasatoryjnego w sytuacji, gdy w momencie jego wydania upłynął już okres przedawnienia. Tym samym, w okolicznościach niniejszej sprawy, zasadne było umorzenie postępowania przeciwko J. K.