Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości z dnia 2020-12-17.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.693.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.

Materiał dowodowy, zgromadzony w toku czynności wyjaśniających dołączony do wniosku o ukaranie, nie wskazuje jednoznacznie na to, że obwinionej można przypisać popełnienie zarzuconego jej wykroczenia określonego. Z protokołu przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu wynika, że składająca zawiadomienie o wykroczeniu, będąca kierownikiem sklepu nie była świadkiem kradzieży, a zdarzenie zostało ujawnione przez pracownika ochrony na podstawie zapisu monitoringu. Tymczasem, na podstawie zdjęć oraz zrzutów ekranowych dołączonych do wniosku o ukaranie nie można stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że to właśnie obwiniona dokonała kradzieży. W toku czynności wyjaśniających nie przesłuchano w charakterze świadka pracownika ochrony, który ujawnił zdarzenie kradzieży. Ponadto, z akt sprawy wynika, że obwiniona w toku czynności wyjaśniających w ogóle nie została wezwana na przesłuchanie i nie odebrano od niej wyjaśnień odnośnie do postawionego jej zarzutu.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, powyższe okoliczności winny skutkować skierowaniem sprawy na rozprawę, przeprowadzeniem postępowania dowodowego i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności.

 


Data odpowiedzi:
2020-12-17
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 9 lutego 2021 r., sygn. akt IV KK 559/20).
Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok nakazowy i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Rz. do ponownego rozpoznania. Zgodnie ze stanowiskiem SN uchybienia zaistniałe na etapie przeprowadzonych w sprawie czynności wyjaśniających nie zostały konwalidowane w toku postępowania sądowego i doprowadziły do przedwczesnej, bezrefleksyjnej decyzji o możliwości wydania w sprawie wyroku nakazowego. Doprowadziło to do naruszenia w stopniu rażącym dyspozycji art. 93 § 2 k.p.w., co miało oczywisty, istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku nakazowego, albowiem doprowadziło do ukarania K.M, pomimo wystąpienia dostrzegalnych i realnych wątpliwości odnoszących się do okoliczności wykroczenia i zawinienia obwinionej.