Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego z dnia 2020-12-21.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.797.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.

Sąd Rejonowy uniewinnił, obwinionych o czyn z art. 27(3) pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uznając, że nie było podstaw do uznania, iż w dniu wystąpienia oskarżycieli posiłkowych z żądaniem wglądu do protokołu lustracji, jego treść została już ukształtowana. Sąd Okręgowy na skutek wniesionej apelacji utrzymał w mocy wyrok w części będącej przedmiotem zaskarżenia, stwierdzając, że sporny protokół nie mógł zostać udostępniony oskarżycielom posiłkowym w terminach przez nich wskazanych, skoro nie ulega wątpliwości, że bez zawartych wniosków polustracyjnych i podpisów złożonych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej nie zostałby osiągnięty cel lustracji. Sąd II instancji uznał, że protokół sporządzony po przeprowadzonej lustracji i podpisany przez lustratora, nabiera mocy prawnej dopiero po podpisaniu go przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Tymczasem, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z art. 93 § 1 Prawa spółdzielczego z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie i zarządowi spółdzielni. Tak więc to protokół sporządzony przez lustratora ma już moc dokumentu urzędowego, a fakt podpisania go przez członków Zarządu Spółdzielni nie ma wpływu na oceną prawną charakteru tego dokumentu. Nie zasadnym i nie znajdującym oparcia w przepisach jest zatem twierdzenie, że protokół lustracyjny nabiera mocy prawnej dopiero w momencie podpisania go przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż nabiera on mocy dokumentu urzędowego już z chwilą sporządzenia go i podpisania przez lustratora. W związku z tym dokument, którym dysponował Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej spełniał wszelkie wymogi ustawowo przypisane protokołowi lustracyjnemu i jako taki powinien zostać udostępniony do wglądu członkom Spółdzielni Mieszkaniowej.

 


Data odpowiedzi:
2021-11-26
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (postanowienie z 26 listopada 2021 r., sygn. akt II KK 421/20).