Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja dotycząca wydania wyroku łącznego, mimo że w czasie popełnienia przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, wykluczająca możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania z dnia 2020-12-30.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.507.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja dotycząca wydania wyroku łącznego, mimo że w czasie popełnienia przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, wykluczająca możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, iż zaskarżony niniejszą kasacją prawomocny wyrok łączny nie może się ostać, albowiem został wydany z rażącym naruszeniem prawa materialnego. Wszystkie skazania jednostkowymi prawomocnymi wyrokami, będące przedmiotem rozpoznania w sprawie o wydanie wyroku łącznego zostały bowiem wydane przed dniem 8 czerwca 2010 r. i za czyny popełnione przed dniem 8 czerwca 2010 r. W pkt. I wyroku łącznego zostały połączone kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami: kary pozbawienia wolności orzeczone z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na wskazany okres próby, a to w sprawie Sądu Rejonowego dla W.-K. z dnia 6 października 2005 r. i w sprawie Sądu Rejonowego dla W.-K. z dnia 14 sierpnia 2008 r. z karami bezwzględnymi pozbawienia wolności orzeczonymi w sprawach Sądu Rejonowego dla W.-K. z dnia 23 września 2008 r. i Sądu Okręgowego we W.-K. z dnia 24 marca 2009 r. i wymierzona została kara łączna 4 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Tymczasem Sąd Najwyższy wyraża pogląd, iż: "Wykładnia art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed dnia 8 czerwca 2010 r., nie upoważnia do wymierzenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności w wyroku łącznym, w miejsce tego rodzaju kar orzeczonych z warunkowym zawieszeniem wykonania i bez takiego zawieszenia.

Przenosząc powyższe poglądy do realiów tej sprawy Rzecznik zauważył, że Sąd meriti rażąco naruszył prawo materialne, w sposób na wstępie wskazany, albowiem orzekł karę łączną bezwzględnego pozbawienia wolności przy łączeniu kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania i kar bezwzględnych, co do czynów popełnionych przed dniem 8 czerwca 2010 r.

To rażące naruszenie prawa materialnego miało istotny wpływ na treść orzeczenia, albowiem wymierzona w pkt. I wyroku łącznego, kara łączna bezwzględnego pozbawienia wolności (przy prawidłowym połączeniu kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia) przekraczała sumę kar orzeczonych jednostkowymi skazaniami, a to równocześnie rażąco naruszało przepis art. 86 § 1 k.k.