Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów z realizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych z dnia 2021-01-15.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2021-01-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów z realizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.

Niezależnie od dominujących aktualnie wyzwań związanych z organizacją edukacji zdalnej stosowanej w związku z pandemią COVID-19, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają liczne skargi rodziców uczniów z niepełnosprawnościami dotyczące problemów z realizacją ich dowozu do szkół i innych placówek edukacyjnych. Trudności te nierzadko prowadzą do sytuacji, w której uczniowie nie realizują obowiązku szkolnego bądź realizują go w ograniczonym zakresie.

Rzecznik podkreślił, że prawo do nauki jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, którego realizacja umożliwia rozwój osobisty oraz pozwala na osiągnięcie samodzielności i niezależności, a także na pełny udział we wszystkich sferach życia. Konstytucja w art. 70 przyznaje każdemu prawo do nauki oraz zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych Polska uznała także prawo osób z niepełnosprawnościami do edukacji bez dyskryminacji i na zasadzie równości, o czym mowa w art. 24 tego aktu. Ułatwienia w zakresie dojazdu do placówek edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami stanowią narzędzie realizacji prawa do edukacji oraz gwarantują dostępność edukacji na zasadach równych szans dla wszystkich uczniów.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę kierowanych do Rzecznika skarg stanowią te dotyczące zasad realizacji nałożonego na gminy obowiązku finansowania transportu dzieci z niepełnosprawnością i ich opiekunów do przedszkoli, szkół lub specjalistycznych ośrodków.

W związku z koniecznością zapewnienia równego traktowania osób wnioskujących o zwrot kosztów oraz transparentności wydatkowania środków publicznych, zachodzi potrzeba przeanalizowanie praktyki stosowania przez gminy obowiązujących regulacji prawnych oraz podjęcie działań zaradczych, w tym polegających na dookreśleniu sposobu ustalania średnich cen paliwa, które stanowiłyby wartości rynkowe w tracie roku szkolnego i tym samym byłyby adekwatne do rzeczywistych kosztów transportu.

Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z dostępem osób z niepełnosprawnościami do edukacji włączającej jest dowóz do szkół i innych ośrodków, gdzie uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy ukończyli 21 lat.

W opinii Rzecznika ograniczenie obowiązku organizowania bezpłatnego transportu i opieki dla uczniów z niepełnosprawnościami do czasu ukończenia przez nich 21 lat ma charakter dyskryminujący oraz pogłębia nierówności pomiędzy uczniami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. Podjęte działania powinny zmierzać do skorelowania przepisów Prawa oświatowego (dalej jako: u.p.o.) z rozwiązaniem przewidzianym we wskazanym rozporządzeniu.

Kolejnym ze zidentyfikowanych problemów jest brzmienie aktualnie obowiązującego art. 39 ust. 4 pkt 2 u.p.o. Zgodnie z jego treścią, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bądź 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W stosunku do poprzednio obowiązującego art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy o systemie oświaty (dalej jako: u.s.o.) krąg placówek, do których uczęszczanie uprawnia do bezpłatnego transportu, został znacznie ograniczony.

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, a także pracownicy oświaty w kierowanych do RPO skargach zwracają uwagę, że należałoby dokonać nowelizacji art. 39 ust. 4 u.p.o. Działanie to powinno zmierzać do zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z niepełnosprawnością w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, niezależnie od miejsca ich realizacji. Rzecznik zauważył, że w celu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych uczniowie są kierowani nie tylko do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, ale również innych jednostek systemu oświaty. Tymczasem tylko w przypadku skierowania ucznia do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego istnieje obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka. W przekonaniu zainteresowanych to uprawnienie powinno przysługiwać osobie ze względu na jej potrzeby edukacyjne, a nie instytucję, w której je realizuje.

Rzecznik zwrócił się d Minister z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę obowiązujących regulacji prawnych w postulowanym w niniejszym wystąpieniu kierunku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-02-08
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w piśmie z 8 lutego 2021 r. poinformowała, iż w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki przepisy prawa oświatowego umożliwiają gminom wywiązanie się z obowiązku realizacji dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych. Nie naruszają przy tym prawa uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności do edukacji włączającej, wynikającej z realizowania przez Polskę postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do art. 24 Konwencji, który zobowiązuje Państwa Strony do zapewnienia edukacji włączającej na wszystkich szczeblach kształcenia. Ponadto, Minister Edukacji i Nauki nie może ingerować i rozstrzygać decyzji podejmowanych przez gminy, tym bardziej związanych z wydatkowaniem środków finansowych przeznaczanych na zapewnienie bezpłatnego dowozu i opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami lub zwrot kosztów dowozu rodzicom dziecka. Obecnie resort nie planuje zmiany regulacji prawnych dotyczących powyższych kwestii.