Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność w całości uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta z dnia 2021-01-25.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.53.2020
Data sprawy:
2021-01-25
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność w całości uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, Wojewoda wskazał na dwa zasadnicze motywy stwierdzenia nieważności uchwały. Pierwszym było istotne naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze poprzez wkroczenie przez Radę Miasta w kompetencje organu koncesyjnego. Drugim, uchybienie art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, które przejawiać się miało uniemożliwieniem realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich skarga gminy jest uzasadniona. Zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło bowiem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Stosownie do art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Artykuł ten determinuje obowiązek organu nadzoru do zawarcia w rozstrzygnięciu nadzorczym uzasadnienia, z którego treści będzie wynikała argumentacja organu nadzoru, dlaczego uznał on dany akt lub jego część za nieważną. Uzasadnienie prawne aktu nadzoru powinno więc zawierać wyjaśnienie przepisów, których naruszenia zarzuca danemu organowi oraz ustalenie ciężaru gatunkowego (rodzaju) stwierdzonego naruszenia. Zdaniem Rzecznika uzasadnienie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w sposób oczywisty nie spełnia przywołanych kryteriów. Wojewoda stwierdził bowiem nieważność uchwały w całości, podczas gdy uzasadnienie odnosi się tylko do jednego przepisu tej uchwały. Ponadto, wobec braku skonkretyzowania planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem miejscowym, brak było podstaw do zarzucenia zakwestionowanej uchwale istotnego naruszenia art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

 


Data odpowiedzi:
2021-01-25
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 29 stycznia 2021 r, sygn. akt II SA/Gl 995/20).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. zauważył, iż zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze ostać się nie mogło, albowiem zostało wydane zdaniem Sądu z mającym wpływ na wynik sprawy naruszeniem art. 91 ust. 1 i ust. 3 u.s.g. w zw. z art.28 ust. 1 u.p.z.p. Zgodnie z art. 91 ust. 3 u.s.g. zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Z uwagi na treść rozstrzygnięcia Wojewoda powinien zatem uzasadnić, dlaczego wskazywane jako przesłanka jego wydania naruszenia wskazanych w kontrolowanym akcie przepisów, stanowi istotne naruszenie sporządzania planu w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.z.p. odnosi się do treści całego planu. Zdaniem Sądu organ nadzoru tego nie wykazał, co zarzucono w skardze i co zasadnie zarzucił Rzecznik Praw Obywatelskich.