Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, pomimo upłynięcia okresu próby, na który kara ta została zawieszona z dnia 2021-02-05.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.41.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
inne względy obiektywne – rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, pomimo upłynięcia okresu próby, na który kara ta została zawieszona.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że zaskarżone niniejszą kasacją postanowienie nie może się ostać, ponieważ zapadło z mającym istotny wpływ na jego treść, rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 75 § 4 k.k. Okres próby, na jaki zawieszone zostało wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej względem skazanego, upłynął 19 czerwca 2017 r., zaś okres kolejnych 6 miesięcy - w dniu 19 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy orzekł o zarządzeniu wykonania kary jeszcze przed upływem terminu określonego w art. 75 § 4 k.k. Natomiast Sąd Okręgowy rozpoznał zażalenie od tego orzeczenia już po upływie tego okresu. Przepis art. 75 § 4 k.k., określając ostateczny termin, do którego powinno nastąpić zarządzenie wykonania kary, wymaga wydania - przed upływem tego terminu - orzeczenia o zarządzeniu wykonania kary. W niniejszej sprawie podstawą zarządzenia wykonania kary był art. 75 § 2 k.k., a więc dla dochowania terminu z art. 75 § 4 k.k. decydujący jest moment uprawomocnienia się postanowienia o zarządzeniu wykonania kary. Sąd Okręgowy w S. orzekł w dniu 22 grudnia 2017 r., czyli 2 dni po upływie 6 miesięcznego okresu. Nie mógł więc orzec o utrzymaniu w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w M. M. o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, czym rażąco naruszył art. 75 § 4 k.k., co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia.

 


Data odpowiedzi:
2021-02-17
Opis odpowiedzi:
Kasacja pozostawiona bez rozpoznania (postanowienie z 17 lutego 2021 r., sygn. akt III KK 36/21).
Sąd Najwyższy zauważył, iż kasację należy pozostawić bez rozpoznania jako niedopuszczalną z mocy ustawy. Po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 22 grudnia 2017 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w M. M. z dnia 13 września 2017 r., Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone kasacją postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w M. M. z dnia 13 września 2017 r. i umorzył na podstawie art. 15 § 1 k.k.w. postępowanie wykonawcze w sprawie. Rozpoznanie kasacji wniesionej obecnie przez drugi z podmiotów, tj. Rzecznika Praw Obywatelskich, jest zatem niedopuszczalne wobec braku substratu zaskarżenia w układzie procesowym niniejszej sprawy.