Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nieobjęcia prawem do świadczenia postojowego twórców i artystów z dnia 2021-02-10.

Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
BPW.7040.2.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nieobjęcia prawem do świadczenia postojowego twórców i artystów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, iż w świetle obowiązujących przepisów dotyczących świadczenia postojowego tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych do świadczenia postojowego, nie obejmując nim twórców i artystów.

Oznacza to, iż osoby te, mimo dotknięcia skutkami pandemii w postaci spadku przychodów z tytułu wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej, zostały wyłączone z uprawnień do świadczenia postojowego. Dzieje się tak, mimo iż znajdują się one w sytuacji podobnej do sytuacji osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów dotyczących przedsiębiorców.

W ocenie Rzecznika obowiązująca regulacja budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości i wymaga podjęcia stosownej interwencji prawodawczej w kierunku objęcia uprawnieniami do świadczeń postojowych również twórców i artystów.

Uwzględniając powyższe Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-02-10
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w piśmie z 25 lutego 2021 r. wyjaśnił, że na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych twórcy i artyści nie są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie można także uznać, że na podstawie przepisów ubezpieczeniowych, osoby wykonujące działalność twórczą i artystyczną znajdują się w sytuacji podobnej do sytuacji osób prowadzących pozarolniczą działalność na podstawie przepisów dotyczących przedsiębiorców. Jak wynika wprost z art. 15zq-15zr specustawy o COVID-19 ustawodawca w sposób wyraźny ograniczył krąg osób uprawnionych do powyższego świadczenia, jak również przesłanki nabycia do niego prawa. Jednocześnie Sekretarz Stanu zauważył, że kwestie związane z ewentualnym uznaniem twórców i artystów za osoby prowadzące działalność na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców znajdują się poza gestią resortu rodziny i polityki społecznej. Wydaje się, że powinny być one rozstrzygane przez ministra właściwego ds. kultury, który to również oferował wsparcie finansowe dla podmiotów działających w szeroko rozumianej branży kultury.