Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezczynności Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2021-02-12.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.10.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezczynności Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w części wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę P.H. na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, tj. udostępnienia informacji na temat imion i nazwisk oraz stopni służbowych osób biorących udział w komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika RAF w Ambasadzie w Z. oraz imię i nazwisko osoby, która taki wybór zatwierdziła.

W ocenie Rzecznika, informacje dotyczące osób wchodzących w skład komisji rekrutacyjnej, a także osoby zatwierdzającej wybór kandydata na stanowisko w służbie zagranicznej są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji oraz art. 1 u.d.i.p., dotyczą bowiem spraw publicznych, tj. działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Jak podkreślał Naczelny Sąd Administracyjny, ograniczenie dostępu do informacji publicznej w trybie wnioskowym, realizowanym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 61 ust. 3 Konstytucji i art. 1 ust. 2 u.d.i.p., wymagałoby wyraźnego, niebudzącego wątpliwości postanowienia ustawy, a takiego nie zawiera art. 29 w związku z art. 28 i art. 31 ustawy o służbie cywilnej.

W związku z powyższym żądane informacje stanowią informacje publiczne i powinny podlegać udostępnieniu w trybie u.d.i.p.

 


Data odpowiedzi:
2022-05-13
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z 13 maja 2022 r., sygn. akt: III OSK 4600/21).
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok w zakresie punktu trzeciego w części oddalającej skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania punktu 7 wniosku P. H. z dnia 15 września 2019 r. i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. NSA orzekł, iż trafny okazał się zarzut niewłaściwego zastosowania wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów prawa materialnego będącego następstwem wadliwej wykładni tych przepisów, co jednocześnie czyniło trafnym zarzut naruszenia przepisów postępowania pomimo wadliwości jego konstrukcji.