Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w zakresie zgodności przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją z dnia 2021-02-15.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w zakresie zgodności przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania i wniósł o stwierdzenie, że art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego w zw. art. 462 § 1 Kodeksu postępowania karnego, w zakresie w jakim wynika z nich norma stanowiąca, że postanowienie umarzające postępowanie i orzekające pobyt podejrzanego w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym podlega wykonaniu bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne tj. z chwilą jego wydania nawet wówczas, gdy zostanie zaskarżone, a sąd który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia, nie wstrzyma wykonania tego postanowienia, są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 41 ust. 1 Konstytucji, w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji, w zw. z art. 42 ust. 3 Konstytucji, w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz w zw. z art. 78 Konstytucji.

Rzecznik podkreślił, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Osoby, które dopuściły się czynu zabronionego nie są traktowane podobnie przez przepisy prawa pod względem ochrony ich praw podmiotowych, w tym wolności osobistej w rozumieniu art. 41 ust. 1 Konstytucji, prawa do obrony w rozumieniu art. 42 ust. 2 Konstytucji, prawa do przełamania domniemania niewinności przez prawomocny wyrok sądu z art. 42 ust. 3 Konstytucji, prawa do sądu z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz prawa do zaskarżenia orzeczeń wydanych w pierwszej instancji z art. 78 Konstytucji. W żadnym z tych aspektów zróżnicowanie nie jest dopuszczalne w świetle zasady równości.