Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się z dnia 2021-02-15.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.9.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Sprzeciw od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprzeciw od decyzji wymierzającej M. S. administracyjną karą pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się (w ten sposób, że 18 kwietnia 2020 r. jechał pojazdem mechanicznym bez uzasadnionej potrzeby) wynikającego z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie art. 48a ust. 1 pkt 1 i art. 46b pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W opinii Rzecznika objęta sprzeciwem decyzja wydana została z rażącym naruszeniem art. 46 ust. 4 pkt 1 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rażącym naruszeniem art. 189c k. p. a. oraz rażącym naruszeniem art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

 


Data odpowiedzi:
2022-11-02
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 2 listopada 2022 r., nr EP.711.1.2022).
Główny Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję PWIS w Ł. GIS prowadząc postępowanie administracyjne w sprawie Odwołania uznał, że ww. decyzja - została wydana przez organ administracji w sprawie właściwy rzeczowo, miejscowo i instancyjnie, w oparciu o istniejące i obowiązujące zarówno w dniu stwierdzenia naruszenia prawa, jak i w dniu wydania tej decyzji, przepisy prawa materialnego, do których były obowiązane się stosować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także w oparciu o przepisy kompetencyjne upoważniające PPIS w R. do wydania decyzji wymierzającej Stronie administracyjną karę pieniężną za popełniony delikt; - była kierowana do osoby bez wątpienia będącej stroną; - była decyzją wykonalną. Główny Inspektor Sanitarny nie podzielił ponadto wyrażonego we wniosku poglądu, że wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie przemieszczania się w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych i następnie ich egzekwowanie jest możliwe wyłącznie na podstawie przepisów wprowadzających jeden ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji, a nie na podstawie przepisów regulujących zwalczanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, jakimi są przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.