Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 2021-02-16.

Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2021-02-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

M.S. wystąpiła o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym mężem. Organ I instancji odmówił M.S. przyznania wnioskowanego świadczenia. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia była okoliczność, iż mąż wnioskodawczyni jest osobą, której niepełnosprawność istnieje od 28. roku życia. M.S. zaskarżyła wydaną decyzję. Po rozpoznaniu odwołania SKO wydało decyzję o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, który po raz kolejny wydał decyzję o odmowie przyznania M.S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzja odmowna została przez M.S. zaskarżona.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowej sprawie decyzja o odmowie przyznania M.S. świadczenia pielęgnacyjnego powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, gdyż narusza przepisy art. 17 ust. 1bu.o.ś.r. poprzez ich błędne zastosowanie oraz narusza art. 190 ust. 1 Konstytucji poprzez nieuwzględnienie powszechnie obowiązującego i ostatecznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13.

 


Data odpowiedzi:
2021-06-22
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 22 czerwca 2021 r., sygn. akt KOC/702/Sr/21).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działające na podstawie art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 1 i 2 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, po rozpoznaniu odwołania Pani M. S. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 19 stycznia 2021 r. dotyczącej odmowy przyznania Pani M. S. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wnioskowanego na S. B., orzeka na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa uchylić zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych orzec o przyznaniu Pani M. S. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad mężem – S. B., od dnia 1 czerwca 2020 r. w wysokości ustawowej. Świadczenie pielęgnacyjne jest waloryzowane zgodnie z przepisami art. 17 ust. 3-3d ustawy o świadczeniach rodzinnych.