Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców z dnia 2021-02-15.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.206.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wymierzył M.G. karę pieniężną za naruszenie obowiązku określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. j ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym "w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej", które to ograniczenie, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, polegało "na całkowitym zakazie prowadzenia działalności". W postępowaniu odwoławczym od decyzji PPIS Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich WSA nie dokonał de facto kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, lecz ocenił ją pod względami słuszności i celowości. Na takim założeniu Rzecznik opiera zarzuty naruszenia prawa procesowego tj. naruszenia art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 1 § 2 p.u.s.a, art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji i w zw. z art. 178 Konstytucji, oraz art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 48a ust. 1 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rzecznik podniósł także zarzuty materialnoprawne tj. przyjęcie przez Sąd, że art. 46b pkt 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może stanowić podstawę wprowadzenia przez Radę Ministrów zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyjęcie, że przepis ten mógł stanowić podstawę wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.