Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o przysposobienie małoletnich z dnia 2021-02-15.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.343.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o przysposobienie małoletnich.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżonemu postanowieniu zarzucił: rażące naruszenie prawa, tj. art. 199 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wyrażające się w rozpoznaniu sprawy pomimo czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, w następstwie nieuwzględnienia przez sąd faktu nieprzeprowadzenia procedury poprzedzającej sądowe postępowanie o przysposobienie międzynarodowe, określonej w art. 2, 4, 14-20 Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (dalej jako: Konwencja haska), przez co doszło do naruszenia zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określonych w Konstytucji, tj. zasady demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zawartej w art. 2 Konstytucji, prawa do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, zawartego w art. 47 Konstytucji oraz prawa do ochrony praw dziecka, zawartego w art. 72 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Rzecznik zauważył, iż Sąd Rejonowy w N. S., wydający orzeczenie w przedmiotowej sprawie i w sprawach powiązanych, jak wynika z materiału zgromadzonego w aktach sprawy, wziął pod uwagę dobro małoletnich dzieci, jak również stanowisko matki tych dzieci; orzeczenie z 24 sierpnia 2015 r. zawiera rozstrzygnięcie prawdopodobnie zgodne z najlepszymi interesami dzieci. Niestety, rozstrzygnięcie to obarczone jest rażącymi i nieusuwalnymi w normalnym trybie wadami w zakresie formalnym, które spowodowały, że nie wywołało ono takich skutków prawnych, jak tego mieli prawo oczekiwać uczestnicy, a mianowicie w świetle prawa nie powstała rodzina, podlegająca w pełni ochronie prawnej zarówno w kraju stałego pobytu przysposobionych dzieci, jak i kraju stałego pobytu przysposabiających. Funkcjonowanie w obrocie prawnym zaskarżonego orzeczenia nie zapewnia ochrony ani utworzonej rodzinie ani dobru małoletnich dzieci, zaś jedyną możliwością podważenia tego orzeczenia pozostaje skarga nadzwyczajna.

 


Data odpowiedzi:
2022-01-12
Opis odpowiedzi:
Umorzenie postępowania (postanowienie z 12 stycznia 2022 r., sygn. akt I NSNc 596/21).
Pismem z dnia 29 listopada 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich cofnął skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w N. S. z 24 sierpnia 2015 r., wydanego w sprawie z wniosku M. T. i B. T. o przysposobienie małoletnich Sz. K.-S. i E. K., wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania w tej sprawie. Mając na uwadze powyższe, wobec cofnięcia przez skarżącego skargi nadzwyczajnej, postępowanie nią wywołane należało umorzyć.