Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia z dnia 2021-02-18.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.305.2020
Data sprawy:
2021-02-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa UODO z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia M.L. przy okazji wykonywania przez nią testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania. Jako podstawę niniejszego postanowienia wskazał art. 61a § 1 k.p.a. w zw. z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych. Według Prezesa UODO wszczęcie postępowania w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych konkretnej osoby jest ściśle związane z realizacją uprawnienia przez tę osobę wynikającego z art. 77 RODO, co oznacza, iż może być ono wszczęte wyłącznie na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W ocenie Rzecznika zaskarżone postanowienia narusza art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a., pomijając zastosowania art. 64 § 1 k.p.a. w zw. z art. 188 k.p.a., poprzez zaniechanie wezwania Rzecznika Praw Obywatelskich do usunięcia braków w postaci wskazania adresu zamieszkania M.L. w wyznaczonym terminie, a także art. 61a § 1 k.p.a. poprzez jego błędne zastosowanie, mające istotny wpływ na wynik sprawy.

Ponadto naruszony został art. 77 RODO poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten wyklucza możliwość przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez Prezesa UODO dotyczącego ochrony danych osobowych na wniosek konstytucyjnego organu ochrony praw i wolności (RPO) w sprawie podjętej przez Rzecznika z urzędu w celu ochrony praw obywatela oraz 14 pkt 6 ustawy o RPO w zw. z art. 9 pkt 3 ustawy o RPO i w zw. z art. 208 Konstytucji poprzez przyjęcie, że Rzecznik nie posiada legitymacji do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego przez Prezesa UODO w sprawach podjętych z urzędu z zakresu ochrony praw i wolności jednostki dotyczących ochrony danych osobowych obywateli.

 


Data odpowiedzi:
2021-09-29
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 29 września 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 778/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, iż skarga podlegała uwzględnieniu. Zaskarżone postanowienie Prezesa UODO wydane zostało bowiem z naruszeniem art. 61a § 1 k.p.a., które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Dane o stanie zdrowia objęte są ochroną prawną życia prywatnego. Prawo to zaś należy do praw osobistych ujętych w art. 47 Konstytucji. Wobec treści wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest tym samym trafna argumentacja Prezesa PUODO o niedopuszczalności prowadzenia postępowania, a w zasadzie jak wskazał organ, jego wszczęcia, z uwagi na. to, że do działalności dziennikarskiej nie stosuje się RODO (art. 5, art. 6, art. 9). Jeśli Prezes UODO, mimo treści wniosku Rzecznika, miał jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu żądania, nie było przeszkód, aby organ dopytał Rzecznika co jest istotą jego żądania. Przyjęcie przez organ powołany do spraw ochrony danych osobowych - biorąc pod uwagę treść wniosku i zadania RPO - że żądanie dotyczy kwestionowania przetwarzania danych w ramach działalności dziennikarskiej, nie było uprawnione.