Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna na postanowienie w zakresie wysokości udziału nabytego przez zasiedzenie w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej z dnia 2021-02-17.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.47.2020
Data sprawy:
2021-02-17
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna na postanowienie w zakresie wysokości udziału nabytego przez zasiedzenie w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną na postanowienie Sądu Rejonowego w K. w zakresie wysokości udziału, jaki J.N. nabył przez zasiedzenie w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działek, położonej w miejscowości P., i na podstawie art. 91 § 1 u.s.n. wnosi o uchylenie w całości niniejszego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Rzecznik zaskarżonemu postanowieniu zarzuca na podstawie art. 89 § 1 pkt 3 u.s.n. oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez wadliwe ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości nabytych w drodze zasiedzenia - w rażącej sprzeczności z treścią orzeczeń w zakresie nabycia spadku po rodzicach J.N. oraz wydanie orzeczenia o zasiedzeniu udziałów w nieruchomości, pomimo nieustalenia dziedziczenia J.N. po siostrze J.K.N.

Dodatkowo zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzuca rażące naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię art. 172 § 2 w związku z art. 172 § 1 k.c. oraz rażące naruszenie prawa procesowego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 610 w zw. z art. 670 k.p.c. polegające na wydaniu postanowienia o zasiedzeniu, bez wnikliwego zbadania stanu prawnego przez sąd.

Ponadto, w opinii Rzecznika, postanowienie narusza konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego wywodzoną z art. 2 Konstytucji, konstytucyjne prawo do sprawiedliwego, czyli także rzetelnego, rozpatrzenia sprawy przez sąd wywodzone z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz konstytucyjne prawo do dziedziczenia chronione w art. 21 ust. 1 i 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.