Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpatrzeniu zarzutu bezzasadnego oddalenia wniosków dowodowych z dnia 2021-02-19.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.71.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpatrzeniu zarzutu bezzasadnego oddalenia wniosków dowodowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, iż w przedmiotowej sprawie Sąd II instancji dopuścił się naruszenia prawa procesowego, tj. art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k. oraz art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (w aspekcie proceduralnym), polegającego na nienależytym rozpatrzeniu podniesionego w apelacji pełnomocników oskarżycieli posiłkowych zarzutu bezzasadnego oddalenia przez Sąd meriti wniosku dowodowego o uzupełniające przesłuchanie dr. hab. nauk medycznych oraz powołanie nowego zespołu biegłych celem ustalenia przyczyn zgonu I.S. i mechanizmu, w jakim doszło do jego zgonu, a także ustalenia czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zastosowaniem przez funkcjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i rażenia urządzeniem elektrycznym typu Taser a śmiercią I.S. oraz bezzasadnego uznania, że opinie pisemne i uzupełniające Zespołu Biegłych z Uniwersytetu Medycznego w Ł. są pełne, jasne i niesprzeczne wewnętrznie oraz niesprzeczne z innymi opiniami ujawnionymi w toku postępowania, co skutkowało orzeczeniem Sądu o niezasadnym utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia.

Zdaniem Rzecznika obowiązek wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych ze śmiercią I.S. ciąży nie tylko na organach ścigania, ale również na organach wymiaru sprawiedliwości. Z tego tytułu dokładne wyjaśnienie ww. kwestii czyniłoby zadość standardom wypracowanym na podstawie art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.