Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania w związku z brakiem należytej reprezentacji w postępowaniu sądowym z dnia 2021-02-23.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.172.2020
Data sprawy:
2021-02-23
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania w związku z brakiem należytej reprezentacji w postępowaniu sądowym.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje potrzeba zmiany prawomocnego wyroku zaocznego w sprawie o zapłatę w stosunku do pozwanej P.Z., który Sąd Rejonowy w Cz. wydał pomimo istnienia po stronie pozwanej P.Z. braku zdolności procesowej i braku jej należytej reprezentacji. Doprowadzi to do przywrócenia ładu i realizacji praw pozwanej wynikających z Konstytucji, a jednocześnie do zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Rzecznik wniósł więc o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem zaocznym, zasądzającym solidarnie zapłatę dochodzonego roszczenia na rzecz powoda od pozwanych, w tym P.Z., oraz obciążającym pozwanych kosztami procesu; zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa o zapłatę w stosunku do małoletniej P.Z. (nie reprezentowanej w toku procesu przez przedstawiciela ustawowego) oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie stosownych dowodów.