Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2021-03-02.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.133.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych (PKRRP) w W. uchwałą z dnia 3 października 2020 r., na podstawie art. 134 k.p.a. stwierdziło niedopuszczalność odwołania wniesionego przez K.K. od rozstrzygnięcia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych (ROIRP) w W. dotyczącego odmowy umorzenia składek członkowskich należnego od radcy prawnego K.K., ponieważ rozstrzygnięcie ROIRP w przedmiocie odmowy zwolnienia ze składek członkowskich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a., ale obowiązkiem cywilnoprawnym.

Zaskarżonej uchwale Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie art. 15 k.p.a w zw. z art. 127 § 1 k.p.a. oraz art. 78 Konstytucji poprzez naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania, naruszenie art. 60 pkt 6 ustawy o radcach prawnych, poprzez jego błędną wykładnię i uznanie przez organ, że w dyspozycji tego przepisu nie mieści się rozpoznawanie odwołania od rozstrzygnięcia ROIRP w przedmiocie odmowy umorzenia składek członkowskich oraz naruszenie art. 134 k.p.a. poprzez stwierdzenie przez organ niedopuszczalności odwołania od rozstrzygnięcia ROIRP, co doprowadziło do braku merytorycznego rozpoznania odwołania, mimo braku podstaw do uznania niedopuszczalności takiego odwołania.

W opinii Rzecznika nie powinno budzić wątpliwości, że pomiędzy radcą prawnym a samorządem zawodowym, który rozstrzyga w drodze uchwały o zwolnienie radcy ze składek występuje stosunek publicznoprawny. Składka członkowska jest obowiązkiem, z którego można być zwolnionym przez ROIRP tylko w drodze uchwały. W procedurze tej nie sposób zatem dostrzec równorzędności podmiotów charakteryzującej stosunki cywilnoprawne. W związku z powyższym, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b i c p.p.s.a. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości.

 


Data odpowiedzi:
2021-07-07
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 7 lipca 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 1058/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, iż skarga RPO zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 3 października 2020 r. narusza prawo. Uznać należy, że stanowisko Prezydium KRRP wyrażone w zaskarżonej uchwale z dnia 3 października 2020 r., wskazujące na niedopuszczalność odwołania od uchwały Rady OIRP w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składki członkowskiej, nie zasługuje na uwzględnienie. Ponownie prowadząc postępowanie Prezydium KRRP zobowiązane będzie - w sytuacji gdy spełnione będą warunki formalne - poddać odwołanie wniesione od rozstrzygnięcia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., zapadłego w dniach 10-11 sierpnia 2020 r., dotyczącego odmowy umorzenia składek członkowskich należnych od radcy prawnego K. K. - merytorycznej ocenie.