Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób z niepełnosprawnościami z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych z dnia 2021-03-02.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób z niepełnosprawnościami z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na sytuację osób z niepełnosprawnościami, które w szczególności w okresie pandemii COVID-19 napotykają bariery w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej m.in. z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych.

Rzecznik przypomniał, iż wskazana problematyka została uregulowana w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r, której celem jest, aby organy sektora publicznego podjęły środki niezbędne do zwiększenia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez uczynienie ich bardziej postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi. Podejmowane działania powinny uwzględniać szereg trudności z jakimi mierzą się osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Do 23 września 2020 r. podmioty publiczne, których strony www istniały przed dniem 23 września 2018 r., były zobowiązane do dostosowania ich do wymogów określonych ustawą o dostępności cyfrowej. Tymczasem obywatele wskazują na brak dostępności treści audiowizualnych zamieszczanych na stronach internetowych najważniejszych instytucji władzy publicznej. Co do zasady, komunikaty pojawiające się na tych stronach zaopatrzone są w jedno z dwóch możliwych udogodnień, tj. napisy bądź tłumacza polskiego języka migowego. Rzecznik podkreślił, iż jedynie łączne zamieszczenie obu udogodnień pozwala zapewnić dostępność prezentowanych materiałów wszystkim zainteresowanym. RPO otrzymywał również skargi dotyczące braku dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby niewidome zwracają uwagę, że wizyty w urzędach stanowią dla nich barierę w życiu codziennym.

Strony internetowe podmiotów publicznych powinny odpowiadać potrzebom wszystkich zainteresowanych, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o udzielenie informacji o wynikach przeprowadzonego monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych, w tym o wyjaśnienie, jakie trudności zostały w trakcie monitoringu zidentyfikowane oraz czy wskazane podmioty podjęły działania niezbędne do likwidacji wykrytych barier w zakresie dostępności cyfrowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-03-11
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie z 11 marca 2021 r. poinformował, że zgodnie z art. 23 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych został przeprowadzony automatyczny monitoring dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych wyselekcjonowanych, zgodnie z metodyką monitorowania określoną w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r. Informacja o wynikach monitorowania zostanie opublikowana do 31 marca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie monitorowania zidentyfikowano błędy obejmujące praktycznie wszystkie wymagania określone w załączniku do ustawy. Znaczna liczba stron internetowych podmiotów publicznych nie jest zgodna z wymaganiami dostępności cyfrowej określonymi w przepisach prawa. Sekretarz Stanu zapewnił, że podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie tych błędów. Osoby odpowiedzialne za dostępność cyfrową w urzędach są na bieżąco informowane o występujących błędach. Ponadto wskazujemy w jaki sposób można je wyeliminować.