Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu II instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia badań archeologicznych z dnia 2021-03-08.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.60.2019
Data sprawy:
2021-03-08
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu II instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia badań archeologicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżonemu postanowieniu zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa materialnego wskutek bezpodstawnej w realiach sprawy odmowy zastosowania dyspozycji art. 353 § 1 k.c. w zw. z art. 734 § 1 k.c. i art. 735 § 1 k.c. w zw. z art. 750 k.c., w następstwie przyjęcia błędnej wykładni art. 31 ust. la pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przy jednoczesnym pominięciu konsekwencji prawnych, wynikających z zasady swobody umów statuowanej w ramach art. 353 k.c.

Ponadto Rzecznik zarzucił niniejszemu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, zasady zaufania do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego wywodzonych z art. 2 Konstytucji oraz przysługującej powodowi na gruncie art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji ochrony praw majątkowych, z uwagi na wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia, które stanowi wyraz akceptacji przez Sąd stanu równoznacznego z brakiem możliwości uzyskania przez powoda stosownego wynagrodzenia, mimo należytego wykonania przez niego zleconych mu prac.