Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w zakresie powództwa o zapłatę z dnia 2021-03-09.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.435.2019
Data sprawy:
2021-03-09
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w zakresie powództwa o zapłatę.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżonemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego poprzez dokonanie błędnej wykładni art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek oraz art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego, co doprowadziło do uznania, że w sprawie brak było podstaw do zasądzenia odszkodowania na rzecz powodów: D. J., M. J. oraz M. K. w związku z wadliwą implementacją w Polsce art. 7 dyrektywy 90/314. Pozbawiło ich to możliwości odzyskania pełnej kwoty ceny zapłaconej organizatorowi turystyki w związku z jego niewypłacalnością, mimo że art. 7 dyrektywy 90/314 wymagał, aby Polska zapewniła istnienie i funkcjonowanie tego rodzaju ochrony konsumenta na wypadek niewypłacalności organizatora w postaci odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, a w przypadku niezapewnienia tego rodzaju ochrony odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z wadliwą implementacją ponosi Skarb Państwa.

Ponadto, Rzecznik zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 76 Konstytucji.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku z dnia 3 listopada 2016 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w W. i orzeczenie, że Sąd Okręgowy: 1) w zakresie powództwa D. J.- oddala apelację Skarbu Państwa Ministra - Finansów i Rozwoju oraz Skarbu Państwa - Ministra Sportu i Turystyki i zasądza na rzecz powódki kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem kosztów procesu w instancji odwoławczej; 2) w zakresie powództwa M. J.- oddala apelację Skarbu Państwa Ministra - Finansów i Rozwoju oraz Skarbu Państwa - Ministra Sportu i Turystyki i zasądza na rzecz powódki powoda 600 zł (sześćset złotych) tytułem kosztów procesu w instancji odwoławczej; 3) w zakresie powództwa M. K. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od Skarbu Państwa - Ministra Finansów i Rozwoju oraz Skarbu Państwa - Ministra Sportu i Turystyki kwotę 11.218,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych) wraz z ustawowymi odsetkami ustawowymi od 21 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.109,00 zł (trzy tysiące sto dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu - ewentualnie o uchylenie we wskazanym zakresie wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.