Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego z dnia 2021-03-10.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.210.2020
Data sprawy:
2021-03-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.

Ł.J. został oskarżony o to, że w dniu 16 maja 2018 r. w miejscowości P. zabrał w celu przywłaszczenia otwarty pojazd (wraz z kluczykiem) o wartości 30.000 zł, czym działał na szkodę A.Ch., tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. oraz o to, że kierował tym pojazdem w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178 a § 1 kk. Sąd Rejonowy w R. uznał Ł.J. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to wymierzył mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wyrok Sądu Rejonowego w R. zapadł z rażącym naruszeniem prawa procesowego, polegającym na wydaniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego w sytuacji gdy ten nie był prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia. Omawiane uchybienie uniemożliwiło oskarżonemu realizację jego prawa do uczestniczenia w posiedzeniu, a rozpoznanie sprawy bez jego wiedzy naruszyło prawo oskarżonego do obrony - art. 6 k.p.k. W konsekwencji naruszono prawo oskarżonego do rzetelnego procesu zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.