Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku z dnia 2021-03-11.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.16.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną zaskarżając postanowienie Sądu Rejonowego w I. w części zawierającej rozstrzygnięcie o stwierdzeniu nabycia spadku po J.M.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 669 w zw. z art. 677 § 1 k.p.c. w następstwie pominięcia dyspozycji art. 199 § 1 pkt 2 in fine w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i wydanie rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej J.M., mimo iż sprawa w tym samym przedmiocie została już wcześniej prawomocnie rozpoznana.

Ponadto przedmiotowemu postanowieniu Rzecznik zarzucił naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego, które wynikają z art. 2 Konstytucji oraz prawa do dziedziczenia chronionego w ramach art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, jak i prawa do sądu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji, z uwagi na wydanie drugiego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J.M. Tym samym został stworzony stan niepewności prawnej, w ramach którego uczestnicy postępowań nie mogą legitymować się jednoznacznym potwierdzeniem nabycia uprawnień spadkowych, co skutkuje pozbawieniem ich możliwości skutecznej realizacji uprawnień majątkowych nabytych na podstawie dziedziczenia.