Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 2021-03-15.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.66.2021
Data sprawy:
2021-03-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu i wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w P. z dnia 11 września 2019 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych nieletniego M.K. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.

Zarówno nieletni M.K., jak i jego rodzice nie mieli świadomości, że orzeczenie Sądu może skutkować wpisem do urzędowego rejestru danych nieletniego jako osoby niebezpiecznej dla otoczenia. Informacja o takim skutku nie jest umieszczana w sentencji orzeczenia. Następuje on z mocy prawa na podstawie art. 6 i art. 9 u.p.z.p.s. Osoby, których wpis dotyczy dowiadują się o po dokonaniu wpisu, nie mają więc możliwości podjęcia skutecznej ochrony przysługujących im praw.

Z niezrozumiałych powodów ustawa nie przewiduje usunięcia danych nieletniego z Rejestru w przypadku uchylenia środka wychowawczego przez sąd rodzinny. W ocenie Rzecznika, sytuacja taka narusza konstytucyjne prawo obywatela do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji), tj. do sądowej ochrony jego praw zagwarantowanych Konstytucją, w szczególności praw wynikających z art. 47, art. 51 i art. 72 Konstytucji. Jednocześnie brak rzetelnej informacji o procedurach, którym obywatel jest poddany, narusza wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa (zasadę lojalności).

 


Data odpowiedzi:
2021-03-15
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt III Nkd 95/19).
Sąd postanowił uchylić z urzędu orzeczenie w przedmiocie zamieszczenia danych nieletniego M. K. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wynikające z postanowienia Sądu Rejonowego w P. z dnia 11 września 2019 r.