Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie umowy kredytu hipotecznego z dnia 2021-03-18.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.197.2017
Data sprawy:
2021-03-18
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie umowy kredytu hipotecznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w W. w sprawie o ustalenie, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta w dniu 16 sierpnia 2006 r. pomiędzy M.P. i K.P. a R.B.P jest nieważna i poparł stanowisko strony powodowej w całości.

Zaskarżonemu wyrokowi na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c. RPO zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 3851 §1 k.c. w zw. z art. 3851 § 3 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wskutek błędnego przyjęcia, że zawarte w umowie kredytu hipotecznego walutowe klauzule waloryzacyjne nie wypełniają przesłanek do uznania ich za niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu ww. przepisu, podczas gdy prawidłowa interpretacja postanowień umownych w tym zakresie prowadzi do uznania, że kształtują one prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy, a także naruszenie art. 58 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w nieprzeprowadzeniu badania, czy ww. umowa kredytowa może obowiązywać po wyeliminowaniu z niej w oparciu o art. 3851 § 1 k.c. nieuczciwych postanowień umownych, które przewidywały indeksację kredytu do CHF z wykorzystaniem wewnętrznej tabeli kursowej banku.

 


Data odpowiedzi:
2021-03-18
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 20 grudnia 2021 r., sygn. akt XXVII Ca 3739/16).
Sąd Okręgowy orzekł, iż apelacja zasługiwała na uwzględnienie w przeważającej części prowadząc do korekty zaskarżonego orzeczenia. Sąd zauważył, że ryzyko walutowe wprowadziła do umowy klauzula waloryzacyjna, czyli postanowienie ustalające zasadę przeliczania wysokości kapitału, a następnie zadłużenia i obliczania rat w odniesieniu do kursów CHF. Sąd Okręgowy jednocześnie uznał za udowodnione, że pozwany nie wyraził zasad rządzących waloryzacją prostym i zrozumiałym językiem. Od banku jako profesjonalisty wymaga się szczególnej staranności przy stosowaniu w wieloletniej umowie mechanizmu działania kursowego. Ważne jest wyraźne wskazanie niebezpieczeństw wiążących się z oferowanym kredytem, tak by konsument miał pełne rozeznanie co do skutków ekonomicznych. Obowiązek informacyjny powinien zostać wykonany w sposób uwidaczniający konsumentowi, że zaciągnięcie tego rodzaju kredytu niesie w sobie poważne ryzyko, a jego zaakceptowanie może rodzić powinność zwrotu kwoty wielokrotnie wyższej od pożyczonej mimo dokonywanych regularnych spłat. Pozwany w niniejszej sprawie nie dopełnił wyżej określonych obowiązków informacyjnych względem powodów wobec czego uniemożliwił im oszacowanie konsekwencji ekonomicznych przyjętych zobowiązań.