Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia wywołałoby skutki niekorzystne dla skazanego z dnia 2021-03-19.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.837.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia wywołałoby skutki niekorzystne dla skazanego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył postanowienie Sądu Rejonowego w N.D.M. z dnia 28 grudnia 2016 r. na korzyść skazanego Ł.B. w części dotyczącej rozstrzygnięcia, w której Sąd odstąpił od zmiany kar pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu.

Rzecznik zarzucił orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 2a § 5 k.w., poprzez jego zastosowanie w wyniku wyrażenia błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia z art. 119 § 1 k.w., wywołałoby skutki dla niego niekorzystne. W efekcie doszło do zaistnienia niezrozumiałej dla skazanego sytuacji, w której złagodzenie oceny abstrakcyjnego stopnia społecznej szkodliwości dwóch z przypisanych mu czynów, nic nie zmieniło w jego sytuacji prawnej.

Rzecznik wniósł o uchylenie wskazanego rozstrzygnięcia zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w N.D.M. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w tym zakresie.

 


Data odpowiedzi:
2021-04-27
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt II KK 134/21).
Sąd Najwyższy orzekł, że doszło do rażącego naruszenia prawa materialnego, tj. art. 2a § 5 Kodeksu wykroczeń poprzez jego zastosowanie w wyniku wyrażenia błędnego poglądu, iż dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa, na kary aresztu za wykroczenia z art. 119 § 1 k.w., wywołałoby skutki dla niego niekorzystne. W rezultacie Sąd Najwyższy uchylił punkt III zaskarżonego postanowienia i sprawę w tym zakresie przekazał Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.