Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę z dnia 2021-03-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.18.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.

Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 89 § 1 pkt 1 i pkt 2 UoSN, zaskarżonemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, tj.: art. 3851 § 1 i 2 ustawy - Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.) w zw. z art. 3851 § 3 k.c. - poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że: a) klauzule regulujące tzw. spread walutowy nie określają głównego świadczenia stron umowy kredytu bankowego, b) klauzula zawarta w § 1 ust. 2 COU nie narusza rażąco interesu konsumenta, co w konsekwencji doprowadziło Sąd Okręgowy w W. do odmowy uznania kwestionowanych przez powodów klauzul umownych za niedozwolone; art. 58 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w nieprzeprowadzeniu badania, czy umowa kredytu jest ważna i wykonalna, jeżeli dokona się z niej eliminacji klauzul niedozwolonych zgodnie z treścią 3851 § 1 k.c.; art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c. poprzez jego niezastosowanie i niedokonanie wzajemnego rozliczenia stron.

Na podstawie art. 89 § 1 UoSN zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzucił naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 76 Konstytucji.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o dyspozycję art. 91 § 1 UoSN RPO wniósł o uchylenie przez Sąd Najwyższy wyroku Sądu Okręgowego w W. w całości i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania.