Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w sprawie umowy kredytu z dnia 2021-03-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.157.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w sprawie umowy kredytu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości nakaz zapłaty z dnia 17 marca 2016 r. wydany przez Sąd Okręgowy w B. w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa B.Z. przeciwko J.G. i J.G. o zapłatę kwoty 371.263,39 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, lecz nie więcej niż dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.

Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na naruszeniu art. 3851 § 1 k.c. w zw. z art. 3851 § 3 k.c., poprzez jego niezastosowanie w sprawie w wyniku zaniechania zbadania istoty sprawy (treści umowy między przedsiębiorcą i konsumentami, prowadzącego ostatecznie do odmowy przyznania ochrony uprawnionym konsumentom oraz naruszeniu art. 58 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w nieprzeprowadzeniu badania, czy umowa kredytu jest ważna, jeżeli dokona się z niej eliminacji klauzul niedozwolonych zgodnie z treścią 3851 § 1 k.c.

Zaskarżonemu nakazowi zapłaty Rzecznik zarzucił także naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 76 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.