Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna w sprawie postępowania dotyczącym umowy kredytu z dnia 2021-03-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.134.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna w sprawie postępowania dotyczącym umowy kredytu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 15 września 2008 r. przez Sąd Rejonowy w L. i wniósł o uchylenie go w całości oraz umorzenie postępowania.

Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 369 pkt 2 k.p.c. - z uwagi na działanie za powoda przy podpisaniu pozwu i w toku postępowania przez osobę, która nie została skutecznie ustanowiona pełnomocnikiem powoda oraz art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c. - poprzez błędną wykładnię i wynikające z niej błędne zastosowanie, tj. wydanie nakazu zapłaty w sytuacji, gdy brak było podstaw prawnych do procedowania w ramach postępowania nakazowego. Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił także rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez przyjęcie, że złożony do akt sprawy załącznik do pozwu nazwany "wyciągiem z ksiąg rachunkowych" stanowi wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu w rozumieniu tego przepisu i przysługuje mu moc dokumentu urzędowego.

Ponadto Rzecznik zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, tj. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., poprzez przyjęcie za udowodnione okoliczności faktycznych wskazanych przez powoda w pozwie.

Zaskarżonemu nakazowi zapłaty Rzecznik zarzucił także naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1 Konstytucji.