Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko przedsiębiorstwu o przywrócenie do pracy z dnia 2021-03-25.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.36.2018
Data sprawy:
2021-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko przedsiębiorstwu o przywrócenie do pracy.

Na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 u.SN zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił rażące naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym poprzez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu nie znajdującego uzasadnienia w tym przepisie domniemania, że brak stanowiska rady powiatu w sprawie zamiaru rozwiązania stosunku pracy z powodem stanowi zgodę na rozwiązanie tego stosunku pracy.

Ponadto na podstawie art. 89 § 1 pkt 1 u.SN zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzucił naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa i prawa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego, wywodzonych z art. 2 Konstytucji oraz zasady ochrony pracy wynikającej z art. 24 Konstytucji przejawiające się w nieudzieleniu ochrony prawnej stosunkowi pracy łączącemu powoda z pozwanym, pomimo, że nie wystąpiły opisane przez przepisy prawa warunki dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 115 § 2 u.SN RPO wniósł o uwzględnienie skargi nadzwyczajnej i stwierdzenie wydania zaskarżonego wyroku z naruszeniem wymienionych powyżej przepisów prawa.