Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów legitymowanych do wniesienia kasacji w sprawie dyscyplinarnej komornika sądowego z dnia 2021-03-25.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów legitymowanych do wniesienia kasacji w sprawie dyscyplinarnej komornika sądowego.

Na tle badanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy ujawnił się problem dotyczący podmiotów legitymowanych do wniesienia kasacji w sprawie dyscyplinarnej komornika sądowego. Na mocy art. 253 ustawy o komornikach sądowych (dalej jako: "u.k.s.") kasację do Sądu Najwyższego od orzeczenia wydanego przez sąd apelacyjny może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W ustawie o komornikach sądowych przyjęto zatem rozwiązanie inne niż na gruncie innych ustaw "korporacyjnych", gdzie uprawnionymi do wniesienie kasacji są również strony. Powyższe oznacza, że komornik sądowy, który ma status obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, a także jego obrońca, pokrzywdzony czy Krajowa Rada Komornicza, zostali pozbawieni możliwości złożenia kasacji od orzeczenia wydanego przez sąd apelacyjny w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym komornika.

W ocenie Rzecznika umożliwienie jedynie dwóm podmiotom wniesienia kasacji od rozstrzygnięcia wydanego przez sąd apelacyjny w postępowaniu dyscyplinarnym komornika sądowego, nie realizuje w sposób prawidłowy gwarancji konstytucyjnych związanych z prawem do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Ograniczenie to, przy pozostawieniu w innych ustawach dotyczących samorządów zawodowych możliwości wniesienia kasacji samodzielnie przez obwinionego, jest niezrozumiałe i nie znajduje podstaw.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o odniesienie się do przedstawionej kwestii oraz o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-08-13
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 13 sierpnia 2021 r. wyjaśnił, iż nie ulega wątpliwości, że oba podmioty: Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich, są organami tak dalece kompetentnymi i kwalifikowanymi, że daje to gwarancję, iż interesy zarówno obwinionego komornika, jak i innych podmiotów, o których nie można w żadnym przypadku zapominać (m.in. pokrzywdzonych - art. 235 ust. 1 u.k.s.), będą reprezentowane w sposób bezstronny i właściwy. Dlatego w ocenie Ministra Sprawiedliwości, nadany w toku procesu legislacyjnego kształt przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną komorników sądowych, w dostatecznym stopniu wzmocnił poddanie orzeczeń dyscyplinarnych weryfikacji ze strony niezwisłych sądów, a przez przeniesienie tejże kontroli do zakresu kognicji sądów apelacyjnych, gwarancje te ugruntował. Tak rozumiane prawo do sądu w ramach postępowania dyscyplinarnego uległo również dalszemu wzmocnieniu poprzez wprowadzenie regulacji pozwalającej na skierowanie nadzwyczajnego środka odwoławczego - kasacji w trybie i na zasadach określonych w art. od 253 do 255 cyt. ustawy. W przedstawionym powyżej stanie rzeczy, w ocenie Ministra Sprawiedliwości, brak jest podstaw do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wniesienia kasacji o jakiej mowa w wymienionych przepisach.