Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę dot. wprowadzania ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych z dnia 2021-03-25.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę dot. wprowadzania ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych.

Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. i art. 3 § 1 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię i błędne przyjęcie, że zaskarżona uchwała nie dotyczy spraw z zakresu administracji publicznej, a przez to nie należy do właściwości sądu administracyjnego i nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej; oraz art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a w związku z art. 90 ust. 1 u.s.w. i art. 8 § 1 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji odrzucenie skargi w oparciu o błędne założenie, że skoro w ocenie Sądu uchwała nie została podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej nie mogło dojść do naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę, podczas gdy kwestia ta nie ma wpływu na legitymację skargową Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ponadto Rzecznik zarzucił orzeczeniu naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 1, 4a i 5 u.s.w., poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 1, 4a i 5 u.s.w., polegające na przyjęciu, że zaskarżona uchwała nie należy do kategorii spraw, o których mowa w art. 14 ustawy o samorządzie województwa.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i rozpoznanie skargi.

 


Data odpowiedzi:
2021-11-18
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z 18 listopada 2021 r., sygn. akt III OSK 5249/21).
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skarg kasacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia 17 lutego 2021 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w przedmiocie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych postanowił: uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. NSA zauważył, iż z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że to nie kwestia braku legitymacji RPO do zaskarżenia przedmiotowej uchwały, lecz stwierdzenie braku właściwości sądu administracyjnego do rozpoznania skargi spowodowało odrzucenie tej skargi. W tym stanie rzeczy oczywiście wadliwe przywołanie podstawy prawnej odrzucenia skargi poprzez dodatkowe wskazanie na art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a. nie daje podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że Sąd I instancji odrzucił skargę ze względu na zbadanie i zakwestionowanie legitymacji procesowej Rzecznika Praw Obywatelskich, to jakkolwiek zarzuty podniesione w tym zakresie w obydwu skargach kasacyjnych są oczywiście trafne. Skoro powyższe zarzuty podniesione w obydwu skargach kasacyjnych a dotyczące naruszenia przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy okazały się trafne, skutecznie doprowadzając do podważenia stanowiska Sądu I instancji o zaistnieniu podstaw do odrzucenia skargi na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia 25 kwietnia 2019 r., należało uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, w oparciu o art. 185 § 1 P.p.s.a.