Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z dnia 2021-03-29.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2021-03-29
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.

O.B., obywatelka Ukrainy, zwróciła się do właściwego Wojewody z wnioskiem o uznanie jej za obywatelkę polską. Decyzją z dnia 27 lipca 2020 r. na podstawie art. 31 pkt 2 u.o.p. Wojewoda odmówił wnioskodawczyni. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2021 r. utrzymującą w mocy ww. decyzję Wojewody.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 31 pkt 2 w zw. z art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim w zw. z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, poprzez jego niezasadne zastosowanie wynikłe z błędnego uznania, że w oparciu o przekazane przez Szefa ABW informacje niejawne stwierdzić należało, że uznanie O.B. za obywatelkę polską stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, pomimo spełnienia przez nią przesłanek określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.o.p.. Ponadto zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj.: art. 107 § 5. k.p.a. w zw. z art. 11 u.o.p. i w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych UE poprzez niezasadne odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej decyzji w części dotyczącej oceny materiałów niejawnych i ustalonych na ich podstawie faktów; a także art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie podjęcia czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego; oraz art. 10 k.p.a. poprzez nieproporcjonalne i nieuzasadnione ograniczenie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w zakresie materiałów niejawnych stanowiących podstawę zaskarżonej decyzji.

Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz decyzji Organu I instancji.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-06
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 6 października 2021 r., sygn. akt IV SA/Wa 516/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z zarzutami podnoszonymi w skardze RPO, wskazując, że w istocie doszło do naruszenia art. 7, 77 i 80 k.p.a. oraz art. 31 ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim. Sąd wskazał, że zapoznał się z całością materiałów niejawnych i doszedł do przekonania, iż organy naruszyły ww. przepisy, niedostatecznie uzasadniając swoje decyzje, co uniemożliwiło Sądowi przeprowadzenie kontroli sądowoadministracyjnej. Sąd stwierdził ponadto, że oparcie decyzji na treści lakonicznej i ogólnej notatki ABW nie może być uznane za dostateczne.