Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 2021-03-29.

Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2021-03-29
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. w sprawie z odwołania Pani K.K., od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta (dalej jako: organ I instancji) z dnia 4 marca 2021 r. o odmowie przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad synem, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. Rzecznik wniósł o: uchylenie w całości zaskarżonej decyzji organu I instancji z dnia 4 marca 2021 r. oraz orzeczenie co do istoty sprawy poprzez przyznanie Stronie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem.

W zaskarżonej decyzji Rzecznik dostrzega naruszenie: - prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy poprzez błędną wykładnię art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.o.ś.r. polegającą na pominięciu prawnie uzasadnionych celów wskazanej ustawy oraz norm konstytucyjnych wyrażonych w art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 69, art. 71 ust. 1 Konstytucji i art. 28 ust. 1 i ust. 2 lit. c Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także przyjęciu, że zawieszenie przez Stronę prawa do emerytury nie eliminuje negatywnej przesłanki do nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wynikającej z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.o.ś.r., - przepisów postępowania art. 153, art. 170 i art. 171 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie się do wiążącej oceny i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 września 2021 r., które ostatecznie skutkowało odmową przyznania Stronie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, mimo zawieszenia prawa do emerytury.

 


Data odpowiedzi:
2021-04-15
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt KOC/1429/Sr/21).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa uchyliło zaskarżoną decyzję i orzekło o: przyznaniu Pani K. K. świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości wynikającej z przepisów prawa w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem Panem P. K. Świadczenie przyznane zostaje od dnia 1 kwietnia 2021 r. na stałe.